องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท
3) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท
4) ผู้ช่วยนายช่างภาพ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา
5) คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์) 5 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท
6) คนงานทั่วไป (คนงานศูนย์คชศึกษา) 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท
7) คนงานทั่วไป (ดูแลหอประชุมอบจ.สุรินทร์) 1อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท
8) คนงานทั่วไป (ช่างปูน) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท
9) คนงานทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.surinpao.org หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ)