เทศบาลเมืองสุรินทร์ รับสมัครพนักงานจ้าง 29 อัตรา

เทศบาลเมืองสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานตามภารกิจ เงินเดือน 9,400 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)

1). พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) สำนักปลัดเทศบาล 1 อัตรา
2). พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) กองช่าง 1 อัตรา
3). พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • มีความความสามารถ ความชำนาญและทักษะในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
    จากนายจ้าง หน่วยงาน หรือส่วนราชการ(ฉบับจริง)และ
  • ได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย(ชนิดที่ 2 ขึ้นไ)

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)

1). คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 2 อัตรา
2). คนงานทั่วไป (งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง) 2 อัตรา
3). นักการภารโรง 1 อัตรา
4). คนงานทั่วไป (งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์) 2 อัตรา
5). คนงานทั่วไป (งานสาธารณณูปโภค) 4 อัตรา
6). คนงานทั่วไป (งานสวนสาธารณะ) 1 อัตรา
7). พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
8). คนงานทั่วไป (งานรักษาความสะอาด) 6 อัตรา
9). คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกขยะ) 3 อัตรา
10). คนงานทั่วไป (งานสัตวแพทย์) 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • ไม่กำหนดวุฒิ มีความสามารถตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร

วิธีการี่รับสมัคร ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป