การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้าง 13 อัตรา

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (ชชง.(ปฟ))

 • จำนวน 6 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท
 • ต้องสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2) ผู้ช่วยช่าง ประจําสํานักงาน (ชชง.)

 • จำนวน 4 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท
 • ต้องสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3) ผู้ช่วยบัญชี (ชบช.)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท
 • ต้องสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี

4) ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ชบค.)

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท
 • ต้องสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในกรณีผู้สมัคร ไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาตามที่ระบุข้างต้น ยกเว้น ตําแหน่งผู้ช่วยช่างปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า (ชชง.(ปฟ)) และตําแหน่งผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานประจําสํานักงาน (ชชง.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ไฟฟ้า และ สาขาวิชา ไฟฟ้ากําลัง เท่านั้น สมัครได้ในครั้งนี้
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ้างในอัตราค่าจ้างคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 12,690 บาท เท่านั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้น

การรับสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานสมัครงานด้วนตนเองด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม กฟฉ.2 อาคาร 2 ชั้น 4 สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (โดยแต่งกายสุภาพ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป