ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

ตำแหน่งที่รับมัคร

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
1) แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ค่าจ้าง 17,100 บาท
2) พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,600 บาท

กลุ่มงานแพทย์แผนจีน
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,800 บาท

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร
4) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท

กลุ่มงานเภสัชกรรม
5) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,800 บาท

กลุ่มการพยาบาล
6) ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ค่าจ้าง 9,800 บาท
7) พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล 2 อัตรา ค่าจ้าง 7,600 บาท
8) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 2 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท
7) พนักงานเปล 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,600 บาท

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
8) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,800 บาท

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
9) พนักงานประจําตึก 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,600 บาท

กลุ่มงานโภชนาการและออกกําลังกาย
10) พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,600 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กลุ่มอํานวยการ อาคารอํานวยการ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-7824 ต่อ 2317 ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ