โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 15,000 บาท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ 3,000 บาท ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือนละ 1,000 บาท
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 11,030 บาท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ 3,000 บาท
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3) แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 11,030 บาท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ 3,000 บาท
 • ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวรละ 552 บาท
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

4) ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

 • อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 6,560 บาท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ 1,500 บาท
 • ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวรละ 345 บาท
 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ม.3 หรือ ปวส. หรือ ม.6

5) พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 6,560 บาท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ 1,500 บาท
 • ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวรละ 345 บาท
 • เพศ ชาย ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6

6) ผู้ช่วยกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 6,560 บาท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ 1,500 บาท
 • ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวรละ 345 บาท
 • เพศ ชาย ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ม.3 หรือ ปวส. หรือ ม.6

7) ล่ามภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 6,560 บาท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ 1,500 บาท
 • ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวรละ 345 บาท
 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ม.3. หรือ ปวส. หรือ ม.6

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หรือส่งใบ สมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ไปที่ งานบุคคล โรงพยาบาลท่าสองยาง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร 0 5558 9255 ถึง 9256 ต่อ 106 หรือทาง www.thasongyang.com หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าสองยาง