โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

  • เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางการศึกษาในทุกสาขาวิชาเอก
  • เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ