โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน) 27 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์ อัตราค่าจ้างวันละ 550 บาท จํานวน 2 อัตรา
2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) อัตราค่าจ้างวันละ 480 บาท จํานวน 3 อัตรา
3) ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท จํานวน 6 อัตรา
4) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จํานวน 10 อัตรา
5) พนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จํานวน 6 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย โดยขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอํานวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลพิจิตร ในวันและเวลาราชการ หรือจนกว่าจะมีผู้มาสมัครครบตามจํานวนที่ต้องการ (รายละเอียดตามตารางในประกาศนับสมัคร)