สำนักงาน พมจ.นครนายก รับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักงาน พมจ.นครนายก รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป