กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครนิติกร 62 อัตรา

ชื่อตําแหน่ง นิติกร

อัตราว่าง 62 อัตรา

ค่าตอบแทนแรกบรรจุ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

  • ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับการ อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 28 ตุลาคม 2563

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com/