สํานักงานเขตหนองจอก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง 22 อัตรา

ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 22 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งที่รับสมัคร
ตําแหน่งพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในฐานะผู้ปฏิบัติงานชั้นต้น เกี่ยวกับการเลี้ยง ดูแลทารก และเด็กวัยก่อนเข้าเรียน หรือดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้รับการสงเคราะห์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ไม่จํากัดเพศ มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
2) ผู้สมัครสอบควรมีภูมิลําเนาอยู่ในท้องถิ่นที่เขตหนองจอกหรือเขตใกล้เคียง หรือสถานที่ซึ่งสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานประจําได้โดยสะดวก
3) ผู้สมัครสอบตําแหน่งพี่เลี้ยงต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สํานักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2563 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร