โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 32 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา

 • ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
 • วุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

2) พนักงานบริการ 1 อัตรา

 • ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
 • วุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

3) พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา

 • ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
 • วุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
 • วุฒิการศึกษา : ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

4) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 อัตรา

 • ค่าจ้างเดือนละ 7590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
 • วุฒิการศึกษา : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือ
 • มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5) พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา

 • ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
 • วุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

หมายเหตุ อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 02 528 7800 ต่อ 57830

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป